หลักการและระบบการผลิตแบบลีน (Lean Priciple & Lean Manufacturing)

  เมื่อแนวคิด Lean และระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมโลกและในบ้านเรา โรงงานต่างๆ ก็ต้องการเปลี่ยนระบบการผลิตจาก Mass Production สู่ Lean Production หรือ Lean Manufacturing ด้วยเหตุผลต่างๆ

   เพื่อลดความสูญเปล่าในโรงงาน โดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ ผลิตมากเกินไป (Over Production) มีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing) ลดการการขนย้าย (Conveyance) ลดสินค้าคงคลัง (Inventory) ลดวิธีการที่ไม่จำเป็น (Motion) ลดเวลาการรอคอย (Waiting) ลดกระบวนที่มากเกินไป (Defect & Rework) ศักยภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (Underutilized People) ลดกิจกรรมหลักของการปรับปรุง ประกอบไปด้วยกำหนดคุณค่า (Value) ของเพิ่มผลิตภัณฑ์ เขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก (Value Stream Mapping) ทำให้การผลิตไหลลื่น (Flow) สร้างกลไกการดึงงาน (Pull) เพื่อลดการผลิตมากเกินไป พัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)
  ประโยชน์ที่จะได้รับ มีผลการปรับปรุงเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างน้อย 15% เช่น เพิ่มผลผลิต 15% ลดต้นทุน 15% ลด Breakdown 15% ลด Lead time 15% กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุม เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในองค์การ สู่ความเป็นเลิศ
ในการผลิต

ที่มา: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) https://www.tpa.or.th