Q.Soft MRP
image
Q.Soft MRP

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้

คือ ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโปรแกรมบริหารและวางแผนการผลิต (MRP) ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับเพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง(Actual Cost) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

Q.Soft MRP - Manufacturing Resource Planning

โปรแกรม Q. Soft MRP ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

02.08.2017 10:15 โดย: Admin

1. ระบบบริหารการใช้สินค้า และวัตถุดิบ (Material Requirement Planning MRP.I) รองรับการบริหารสต็อก, การจัดซื้อวัตถุดิบ
2. ระบบวางแผนการผลิต (Manufacturing Resource Planning MRP.II) รองรับการทั้งผลิตแบบ made to order, made to stock สามารถจัดการกับ hot order ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยกำหนดการบริหาร shop floor
3. ระบบต้นทุนการผลิต (Cost Accounting) รองรับการเก็บต้นทุนการผลิต ทุกๆหน่วยการผลิต (Work In Process) และทำ Actual Cost ได้
4. ระบบขาย (Sale Order) รองรับการจัดทำใบเสนอราคา, ใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ใบส่งของ สามารถทำงานผ่าน internet ได้
5. ระบบรักษากำหนดสิทธิการใช้งาน (Security Authority) สามารถกำหนดสิทธิการใช้งาน(เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, พิมพ์)ได้ทุกเมนู, ทุก field ต้นทุน
6. ระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน (Interface System) รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี-การเงิน ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีชั้นนำได้


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
1. สามารถวางแผนแบบ Advance Scheduling (Forward Scheduling + Backward Scheduling)
2. สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งแบบที่ละขั้นตอน (แยกส่วนการวางแผน) หรือวางแผนการผลิตทั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผสมรูปแบบกันก็ได้
3. สามารถแทรกงานด่วน เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตที่วางแผนไปแล้ว หรือแม้กระทั่งแผนที่ออก ใบสั่งผลิตไปแล้วก็ตาม โดยมีรูปแบบสำหรับการแทรก หรือเปลี่ยนแปลงงานที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกำหนดขึ้น
4. ผู้บริหารสามารถทราบต้นทุนก่อนการผลิต และทราบต้นทุนที่แท้จริงหลังการผลิตแล้ว ทำให้ง่าย ต่อการตัดสินใจ การบริหารการผลิต และสะดวกในการช่วยจัดทำบัญชีต้นทุน
5. รองรับการวางแผนการผลิตแบบ Re-Process, Re-Work, Re-Pack และคำนวณต้นทุนสินค้าเฉพาะกรณีนั้นๆได้อย่างถูกต้อง
6. รองรับ QC Process
7. รองรับการวางแผนการผลิตของจุดสนใจ (Work Center) แม้การผลิตจะขึ้นอยู่กับกำลังคนก็ตาม (มีการสับเปลี่ยนกำลังคนตลอดเวลา)
8. ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ทั้งงานจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานวางแผนการผลิตงานส่งสินค้า และทำให้ง่ายต่อการสืบค้น หรือติดตามข้อมูล พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประมวลผลต่อ
9. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้ง ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า
10. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
11. เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
12. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยวางแผนการผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า ใช้เพื่อตอบสนอง นโยบายขององค์กร
13. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
14. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทำงานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
15. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .vsd, .pub, .mpp, .mppx, mdb, accdb),.rtf, .txt, .pdf, .xml ได้
16. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
17. รองรับการทำงานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory