myAccount

myAccount

14/12/2017 โดย: Admin

      โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ครอบคลุมด้วยระบบการทำงานถึง 20 ระบบ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ทั้งระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการ ทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการ Drill Down Daily Report ดู สถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุก ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้าจะมีผลกับระบบ สต๊อกสินค้า การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า การตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบภ.พ. 30 ระบบบัญชีแยกประเภท Voucher งบทดลอง และงบการเงิน ให้ อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนาน สินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จำกัดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average)

ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

       1. ระบบ Enterprise Manager เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ( Master Files) สำหรับการเริ่มใช้งานโปรแกรม รวมถึงการกำหนดตั้งค่า Option ในแต่ละระบบของโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับการ บันทึกTransaction และการวางระบบในการทำงานของโปรแกรม
       2. ระบบ Purchase Order เป็นการบันทึกซื้อสินค้าโดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงไปทำรายการซื้อสดหรือซื้อ เชื่อ เพื่อเพิ่มสต๊อกสินค้าทันที รองรับการจ่ายเงินมัดจำเพื่อนำไปหักลดยอดหนี้เมื่อทำการซื้อ หรือจ่ายชำระหนี้ หากมีการส่งคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้จากการซื้อสินค้า ยังสามารถอ้างอิง เอกสารการซื้อเดิมมาบันทึกได้ รวมทั้งยังนำเอกสารซื้อสินค้ามาบันทึก Landed Cost (ต้น ทุนแฝง)เพื่อการปรับปรุงเพิ่ม/ลดต้นทุนของสินค้า
       3. ระบบ Accounts Payable เป็นการบันทึกจ่ายชำระหนี้ จากการซื้อหรือตั้งหนี้ สามารถบันทึกการรับวางบิลจาก เจ้าหนี้เข้าในระบบ หรือหากต้องทำเอกสารเช็คเพื่อรออนุมัติจ่าย ก็สามารถบันทึก Pre- Payment เพื่อทำเอกสารขออนุมัติจ่ายได้ โดยในแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบรับวางบิล , Pre-Payment มาบันทึกจ่ายชำระหนี้ได้ พร้อมพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย รองรับการบันทึกเจ้าหนี้ยกมา การตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายงานสถานะหนี้ต่างๆ
       4. ระบบ Sale Order เป็นการบันทึกขายสินค้า โดยเริ่มจากทำใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยัน คำสั่งซื้อ เพื่อการสั่ง จองและจัดทำใบสั่งขาย เพื่ออ้างอิงไปบันทึกการขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อลดสต๊อกสินค้า รองรับการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เพื่อนำไปหักลดยอดหนี้ตอนทำการขายหรือรับชำระหนี้ กรณีที่มีรับคืนลดหนี้หรือเพิ่มหนี้ ยังสามารถอ้างอิงเอกสารขายเดิมมาบันทึกได้ สามารถสั่ง พิมพ์ฟอร์มใบกำกับภาษีที่สามารถปรับรูปแบบได้ตามต้องการ
       5. ระบบ Accounts Receivable เป็นการบันทึกรับชำระหนี้และบริหารยอดลูกหนี้คงค้าง โดยสามารถจัดทำใบวาง บิลเพื่อส่งให้ลูกค้า กรณ๊ที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อไปเก็บเงินลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด การรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัด ยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอ้างอิงใบวางบิล ,ใบเสร็จรับ เงิน(ก่อนรับเงิน) มาบันทึกรับชำระหนี้ได้ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ฟอร์มใบสำคัญรับ สามารถ บันทึกลูกหนี้ยกมา บันทึกการตั้งลูกหนี้อื่นๆเพื่อรับรู้รายได้อื่นๆ และให้มีผลต่อรายงานการ์ด ลูกหนี้
       6. ระบบ Cheque and Bank เป็นการบริหารจัดการเช็ครับ-จ่าย และเงินโอน หรือการบันทึกปรับปรุงเช็ค โดยมี รายงานรองรับทุกสถานะของเช็คแต่ละใบ การบันทึกฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคาร เพื่อการ แสดงรายงาน Statement และเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือแยกตามสมุดบัญฃีและใช้ในการ จัดทำ Bank Reconcile ต่อไป
       7. ระบบ Inventory Control เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้าได้แบบ Real Timeของโปรแกรมที่เชื่อม โยงจากระบบต่างๆให้อัตโนมัติ ทั้งจากการซื้อ,ขาย,ส่งคืน,รับคืน,เพิ่มหนี้จากซิ้อ-ขาย รวมถึง เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือวัตถุดิบ เช่น บันทึกสินค้ายกมา,การเบิก,การรับคืนจาก เบิก, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง,รับ-ส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ และการปรับปรุงสินค้า โดย สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติ หลังการนับสินค้าคงเหลือหรือ ปรับปรุงเพิ่ม/ลด สินค้าได้เอง สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุน โดยมีรายงานความ เคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
       8. ระบบ Petty Cash เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ-จ่ายเงินสดย่อย รองรับการกำหนดวงเงินตาม แผนก สามารถจัดทำเอกสารขออนุมัติการจ่ายวงเงินก่อนการเบิกจ่ายเงินได้ มีข้อความ (Alert) เตือนหากบันทึกจ่ายเกินวงเงิน พร้อมสั่งพิมพ์ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย สามารถเรียกดู รายงานเคลื่อนไหวและรายงานการจ่ายเงินเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของแต่ละวงเงิน
       9. ระบบ Advance System เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย ซึ่งสามารถทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิก และอ้างอิง มาการบันทึกเบิกเงินได้ รองรับการเบิกเงินตามรหัสงาน JOB กรณีที่เหลือเงินทดรองจ่ายยัง อ้างอิงมาทำขอเคลียร์เงินทดรองก่อนอ้างอิงมาบันทึกเคลียร์เงินคืนกับบริษัทได้ รองรับการ เบิก-เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด, เงินโอน และเช็คจ่าย สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเบิกหรือ เคลียร์เงิน และตรวจสอบรายงานจ่ายเงินทดรองของพนักงานแต่ละคน
       10. ระบบ Budget Control เป็นการกำหนดงบประมาณ ในการเปรียบเทียบผลต่างที่ตั้งไว้กับรายได้และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร รองรับงบประมาณตามแผนก, Job และ กำหนดได้หลายปีงบประมาณ มีวิธีการกำหนดงบประมาณเฉลี่ยทั้งปี แบบรายเดือน ปรับทบ ยอด เปอร์เซ็นต์และกำหนดบันทึกเอง พร้อมรายงานตรวจสอบเปรียบเทียบงบประมาณ
       11. ระบบ General Ledger เป็นการบันทึกบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกยอดยกมาหรือเป็นการ Post ลง บัญชีของระบบอื่นๆแบบ Real Time จากการบันทึกซื้อ-ขายสินค้า การรับ-จ่ายเงิน และของ ระบบอื่นๆ สามารถบันทึกปรับปรุงหรือปิดบัญชี รองรับการบันทึกรายวันแบบเร็วเพื่อการ บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ รองรับการทำเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน สำหรับการ Post GL กำหนดได้ทั้งแบบ Real Time และ Batch Post โดยการ Post แบบ Batch ยังสามารถเลือก ได้ว่าต้องการให้บันทึก รวมหรือแยกแต่ละรายการ สามารถพิมพ์ Voucher งบทดลองหรือ กระดาษทำการได้
       12. ระบบ Financial Management เป็นการสร้างและจัดทำรูปแบบงบการเงินหลังจากการ Post ลงบัญชีได้ทันที เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย-ต้นทุนผลิต และสามารถกำหนดรูปแบบงบการเงิน ได้เอง รองรับการ Export เป็น Excel และยังสามารถImport- Export รูปแบบงบการเงิน ระหว่างกันโดยไม่ต้องจัดทำรูปแบบใหม่ สามารถเรียกงบการเงินตามสาขา , แผนกและรหัส Job ได้
       13. ระบบ Value Added Tax เพื่อการเรียกดูรายงานภาษีซื้อ-ขาย ของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตาม งวดภาษี เพื่อประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์แบบภ.พ.30 รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะ หน้า และใบแนบตามแบบสรรพากร
       14. ระบบ Audit and Internal Control เป็นการตรวจข้อมูลและการควบคุมภายใน เพื่อการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดข้อมูลเริ่มต้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องตามหลักบัญชี และช่วยควบคุม ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภายในของกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามระบบ ที่วางไว้
       15. ระบบ Company Manager เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกโดยจะเก็บประวัติการเพิ่ม ลบ แก้ไข เอกสารใน การทำงานของผู้ใช้และมีรายงานแสดงข้อมูล รวมทั้งเป็นการกำหนดแบบฟอร์มของระบบ ต่างๆ
       16. ระบบ Purchase Analysis & Sale Analysis เป็นการแสดงรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า การเปรียบเทียบยอดซื้อ-ขายสินค้า ทั้งที่เป็นแบบรายเดือนและรายปี รวมถึงการวิเคราะห์การ ปรับต้นทุนของสินค้า
       17. ระบบ Fixed Assets เป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรง ซึ่งสามารถตรวจสอบการคิดค่า เสื่อมราคาได้ทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล และสามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา กลับมายังโปรแกรม myAccount และมีรายงานรองรับเกือบ 50 รายงาน ซึ้งสามารถ Export ออกเป็นรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายดาย
       18. ระบบ Security Administrator เป็นการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ในต่ละระบบของผู้ใช้ได้รายบุคคล รองรับการ กำหนดสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละแผนก การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงสาขา เพื่อการป้องกันข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ
       19. ระบบ To do list เป็นระบบช่วยเตือน (Alert) งานประจำวันที่จะต้องทำ เพื่อให้โปรแกรมแสดง Alert เมื่อมีการ เข้าใช้โปรแกรมตามวันที่ที่ได้บันทึกไว้ว่า ต้องการให้ Alert ในวันไหน ส่วน ระบบ Events เป็นการแสดงประวัติการบันทึกข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบได้ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติตามการระบุช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล