Q.Soft VFS
image
Q.Soft VFS

ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมาบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงิน และสหกรณ์โดยเฉพาะ เน้นการใช้งานง่าย ครอบคุมระบบงานที่มีหลากหลายความตามภูมิภาคต่างๆ

Q.Soft VFS - Village Fund System

โปรแกรม Q. Soft VFS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

02.10.2019 14:48 โดย: Admin

1. ระบบธนาคาร
2. ระบบเงินฝาก
3. ระบบเงินกู้
4. ระบบเงินกู้ OD
5. ระบบเงินหุ้น


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
1. แกำหนดประเภทเงินฝากได้
2. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเงินฝากได้
3. การจ่ายดอกเบี้ยสามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายได้
    - ฝากออมทรัพย์ จ่ายทุกเดือน ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง
    - ฝากประจำ กำหนดระยะเวลาได้เอง
4. รองรับการฝากเงินสัจจะ กำหนดให้ฝากเงินทุกเดือน
5. มีโปรเซสการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด และตัดเงินในบัญชีให้อัตโนมัติ
6. มีโปรเซสการฝากเงินแบบเป็นกลุ่ม (สำหรับเงินฝากสัจจะ)
7. มีโปรเซสการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้
8. พิมพ์หน้าสมุดเงินฝากของกองทุนได้
9. พิมพ์รายการ Statement ลงสมุดเงินฝากของกองทุนได้
10. กำหนดประเภทเงินกู้ได้
11. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทเงินกู้ได้
12. รองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบมาตรฐานตามระบบธนาคาร
    - วิธีคิดแบบคงที่
    - วิธีคิดแบบลดต้นลดดอก
13. รองรับรองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบกองทุนหมู่บ้าน
    - วิธีคิดกำหนดดอกเบี้ยเองเฉลี่ยตามงวด
    - วิธีคิดกำหนดเงินต้นและดอกเบี้ยเอง
    - วิธีคิดเงินต้นคงเหลือ X อัตราต่องวด
    - วิธี่อื่นๆอีกหลายวิธี
14. ระบบสามารถคิดอัตราค่าปรับในการจ่ายชำระล่าช้าให้อัตโนมัติ
15. รองรับการชำระเงินกู้แบบรายวัน รายเดือน รายปี
16. กำหนดวงเงินเครดิต
17. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ OD ได้
18. รองรับวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ OD
    - วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
    - วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
19. มีขั้นตอนการอนุมัติสัญญาเงินกู้โดยผู้มีสิทธิ์
20. มีโปรเซสต่อสัญญากู้ OD ให้โดยเพิ่มวงเครดิตให้
21. ระบบจะคิดดอกเบี้ยเมื่อสมาชิกมาขอเบิกเงินกู้ OD
22. พิมพ์สัญญาเงินกู้ สัญญาผู้ค้ำประกัน สัญญาแนบกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
23. กำหนดประเภทเงินหุ้นได้
24. รองรับการซื้อหุ้น ขายหุ้น ถอนหุ้น ปันผลเป็นหุ้น และยอดยกมา
25. พิมพ์เอกสารการรับเงินค่าหุ้นได้
26. พิมพ์รายการ Statement ลงสมุดหุ้นของกองทุนได้
27. โอนการบันทึกบัญชีแยกประเภท GL อัตโนมัติ
28. รายการเงินหุ้น
    - รายงานการซื้อหุ้น
    - รายงานการขายหุ้น
    - รายงานสรุปการซื้อขายหุ้นประจำวัน
    - รายงานสรุปรายละเอียดผู้ถือหุ้น
    - รายงานสรุปการถือหุ้น