WIN SPEED

WIN SPEED

14/12/2017 โดย: Admin

      โปรแกรม WINSpeed บัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผนและแนะนำการสั่งซื้อเพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้า สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขึ้นต้นจากการขายสินค้า รวมทั้งระบบการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายงานที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี ฉะนั้นคุณจะพลาดไม่ได้กับ Software ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

image
ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

        1. ระบบเจ้าหนี้ ใช้ควบคุม และการตัดจ่ายชำระหนี้ ตั้งแต่ การรับวางบิล เตรียมเช็คจ่าย และใบหัก ณ ที่จ่าย ก่อนตัดการ์ดเจ้าหนี้ที่หน้าต่างจ่ายชำระหนี้ รวมไปถึง การควบคุมเช็คจ่ายไปยังระบบเช็ค (CQ และการตั้งบัญชีให้อัตโนมัติ เพื่อ Post ข้อมูลไปบัญชีแยกประเภท ทั้งนี้ยังมีระบบเสริม Bank Net ที่รองรับ การทำ E-banking ผ่านธนาคาร ได้
        2. ระบบลูกหนี้ ใช้ควบคุมและการตัดลูกหนี้ค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวางบิล ออกใบเสร็จก่อนรับเงิน การตัดรับชำระหนี้ ที่รองรับทั้ง เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต และเงินสด มีระบบติดตามหนี้ Back list รวมไปทั้งการดูรายงานค้างชำระการประมาณการรับเงิน ตัดรับเช็คที่ระบบ Checq And Bank และบันทึกบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ
       3. ระบบเงินทดรอง ใช้ควบคุมการจ่ายเงินทดรอง ที่สามารถคุมยอดค้าง เคลียร์ตามพนักงานที่มาเบิก ระบบนี้จะรองรับตั้งแต่ ผู้ที่ต้องการใช้เงิน ทำขอเบิกเงินทดรอง ไปถึง บัญชีตัดเบิกเงินให้ และเมื่อพนักงานต้องการจะเคลียร์เงิน ก็จะมาทำการขอเคลียร์เงินทดรอง เพื่อให้บัญชีทำการตัดเคลียร์เงินทดรองและลงบัญชี ตามบิลที่ใช้จริง
       4. ระบบงบประมาณ ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ ประจำเดือน หรือประจำปี ตามที่ผู้บริหารกำหนดเป้าไว้ ซึ่งสามารถกำหนดงบประมาณ แยกตามผังบัญชี,โครงการ, แผนก ได้ ทั้งนี้สามารถดึงข้อมูลงบประมาณเพื่อออกงบการเงินได้
       5. ระบบแคมเปญ ใช้สำหรับกำหนดราคาขาย (Price List) , โปรโมชั่น (Promotion) , กำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต สามารถกำหนดแยกตามรายตัวหรือกลุ่มสินค้า หรือ ลูกค้า
       6. ระบบเช็ค ใช้สำหรับจัดทำ Bank Reconcile ให้ได้ยอดตรงตาม Statement การบันทึกเช็ครับ, เช็คจ่าย, เช็คคืน, เปลี่ยนเช็ค, ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก, บันทึกรายได้และค่าธรรมเนียมธนาคาร
       7. ระบบจัดการ ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานทั้งหมด (User) เช่นสถานะ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล สามารถตั้งเตือนไว้ล่วงหน้า (Alert) สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม (Security)
       8. ระบบบริหารจัดการงานขาย ใช้สำหรับเก็บประวัติการติดต่อ การนัดพบ การบันทึกแผนงานต่างๆ บันทึกงาานประจำวันของพนักงาน เก็บประวัติการบริการหลังการขาย (ลูกค้าสัมพันธ์)
       9. ระบบงบการเงิน ใช้สำหรับจัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฯลฯ สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ได้หลากหลายรูปแบบ
       10. ระบบบัญชีแยกประเภท ใช้สำหรับบันทึกรายการรายวัน การปรับปรุงบัญชี ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากรายการค้าที่ไม่ต้องการคุมการ์ดลูกหนี้เจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด. 3, 53 สามารถประมวลผลสิ้นปีเพื่อปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม และตั้งยอดยกมาในรอบบัญชีถัดไป
       11. ระบบสินค้าคงเหลือ ใช้สำหรับบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้า คำนวณต้นทุนได้ 2 แบบ Periodic และ Perpetual เช่น บันทึกรับสินค้า บันทึกเบิกสินค้า บันทึกโอนย้ายระหว่างคลัง บันทึกตรวจนับ และ ปรับปรุงสินค้า
       12. ใช้ในกรณีที่มีบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน รองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท การบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้
       13. ระบบจัดส่งเอกสาร (Messenger Management) ใช้ในการจัดเตรียมส่งเอกสาร บันทึกข้อมูลการเดินทาง และเอกสาที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ สามารถบันทึกปรับปรุงวันลา หรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ โดยดูรายงานหรือปฎิทินการทำงานพนักงาน สามารถเก็บข้อมูลยานพาหนะ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถ และยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้
       14. ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) ควบคุมการตั้งวงเงินสดย่อย ตามแผนก หรือ โครงการ การทำรับชดเชยเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย ทั้งนี้สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย เงินสดย่อยคงเหลือ
       15. ระบบงานจัดซื้อ (Purchase Order) รองรับตั้งแต่การเปิดใบขอซื้อ สอบราคา เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อ จ่ายมัดจำ ซื้อชื่อ ซื้อสด ลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการปันส่วนต้นทุน เพิ่มลด เช่นค่าใช้จ่ายในการนำเข้า รองรับกระบวนการซื้อทั่วไปและซื้อต่างประเทศ มีรายงานรองรับการคุมสินค้าค้างรับ รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ การคำนวณราคาซื้อ เปรียบเทียบยอดซื้อ
       16. ระบบงานขาย (Sale Order) รองรับตั้งแต่การเปิดเสนอราคา สั่งจอง สั่งขาย รับเงินมัดจำ ขายเชื่อ ขายสด ลดหนี้/เพิ่มหนี้ สามารถดูรายงานวิเคราะห์ยอดขายสุทธิ รายงานเปรียบเทียบยอดขาย รายงานวิเคราะห์ยอดค้างส่ง รายงานเปรียบเทียบเป้าการขาย รายงานยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี
       17. ระบบภาษี (Value Added Tax) สามารถดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย โดยเลือกรายงานตามงวดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ใบปะหน้าและใบแนบ และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       18. ระบบสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) รองรับการทำรับสินค้าจากการสั่งซื้อและรับอื่น จ่ายสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าและการจ่ายภายในอื่นๆ การโอนย้ายคลัง การตรวจนับสินค้าและปรับปรุงสินค้า สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวสินค้า (Stock Card)