Q.Soft MBS
image
Q.Soft MBS

ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อมาบริหารงานด้านธนาคาร การเงินเหมาะสำหรับการใช้งานระบบที่มีขนาดเล็กและปานกลาง และเหมาะกับการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน และสหกรณ์

Q.Soft MBS - MicroBank System

โปรแกรม Q. Soft MBS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

02.10.2019 14:48 โดย: Admin

1. ระบบธนาคาร
2. ระบบบาร์โค้ด


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
1. สร้างทะเบียนสมาชิกได้ไม่จำกัด ซึ่งแยกสถานะได้ว่า เป็นสมาชิก ผู้ออม ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และเก็บประวัติการทำธุรกรรมของสมาชิกแต่ละรายไว้ที่ทั้งหมด ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
2. สามารถใส่รูปภาพ สมาชิก ที่ทะเบียนสมาชิกได้
3. สามารถสร้างประเภทเงินฝากได้ไม่จำกัดประเภท พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ย จำนวนครั้งในการจ่ายดอกเบี้ย และรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยว่าจะจ่ายโดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเดิมหรือโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีอื่น หรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสดก็ได้
4. สามารถสร้างเงื่อนไขการฝากเงินเป็นกลุ่ม สำหรับกลุ่มที่ฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันได้
5. บันทึกการเปิดบัญชี โดยเพิ่มสมาชิกใหม่หรือลูกค้าใหม่ได้จากหน้าจอเปิดบัญชี และสามารถระบุบัญชีที่ขอเปิด ได้มากกว่า 1 บัญชี และระบุชื่อผู้มีอำนาจถอนได้ถึง 3 ชื่อ
6. สามารถระบุบัญชีคู่ฝากที่ใช้ในการโอนดอกเบี้ยเงินฝากได้
7. สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากได้จากหน้าจอ ฝาก - ถอนเงิน และหน้าทะเบียนสมาชิก
8. มีสถานะบอกว่าบัญชีทุกประเภทอยู่ในสถานะใด เช่น เปิด ปิดบัญชี ฝาก ถอนหรือจ่ายดอกเบี้ย
9. โปรแกรมจะทำการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้อัตโนมัติ
10. สามารถทำรายการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในแต่ละประเภทเมื่อครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยให้สมาชิกได้พร้อมกันทุกรายไม่จำกัดจำนวนราย และสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ทำระบบรายการจ่ายดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดได้รับดอกเบี้ยได้
11. สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าได้ และระบบจะคำนวณอัตราใหม่ให้ทันที่เมื่อถึงกำหนดวันที่ที่ระบุไว้ให้เปลี่ยนเป็นอัตราใหม่
12. สามารถทำรายการรับฝากเงินแบบเป็นกลุ่มได้ครั้งละไม่จำกัดจำนวนสมาชิกที่ทำรายการ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ฝากของสมาชิกแต่ละรายได้
13. สามารถเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการขอกู้หรือค่าธรรมเนียมอื่น
14. สามารถกำหนดประเภทหุ้นได้หลายประเภท พร้อมกำหนดราคามูลค่าหุ้นแต่ละประเภทได้
15. สามารถบันทึกการซื้อหุ้น ขายหุ้น โอนหุ้น ถอนหุ้น หรือบันทึกหุ้นยกมาตามรายบุคคลได้ไม่จำกัด
16. สามารถกำหนดประเภทเงื่อนไขการกู้ได้ไม่จำกัด พร้อมระบุวิธีการคิดดอกเบี้ย การคิดค่าปรับเพื่อโปรแกรมจะนำไปใช้ในการสร้างตารางการผ่อนชำระให้อัตโนมัติ
17. กำหนดการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละประเภทเงินกู้ได้