Q.Soft Hotel Front Desk Management
image
Q.Soft Hotel Front Desk Management

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ในส่วนบริหารงานของโรงแรม, รีสอร์ท โปรแกรมนี้ออกแบบให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือรีสอร์ท ด้วยคุณสมบัติที่ครบครั้นบนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น Web Application ที่ติดตั้งง่าย และออกแบบโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรมมากว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า function การทำงานทั้งหมดของธุรกิจนี้มีอยู่ครบในโปรแกรมของเรา

Q.Soft Hotel Front Desk Management

โปรแกรม Q.Soft Hotel Front Desk Management ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

12.11.2018 13:50 โดย: Admin

1. ระบบบริหารห้องพัก
2. ระบบโปรโมชั่น
3. ระบบรายรับ-รายจ่าย
4. ระบบคลังอุปกรณ์หอพัก
5. ระบบรายงาน


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

เจ้าของ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ สร้างความพึงพอใจจากความสามารถในการวิเคราะห์สรุปยอดรายได้ได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยนำเสนอข้อมูลทางสถิติเพื่อการวางแผนงานในอนาคต ฝ่ายปฏิบัติการ ใช้ช่วยงานบันทึกการจองและดูสถานะพื้นที่(ห้อง)เพื่อรับจองพื้นที่(ห้องพัก)ได้ทันที ฝ่ายการเงิน ใช้ช่วยงานบันทึกรายได้และสรุปรายงานให้ผู้บริหารได้ทันที มั่นใจงานบริหารติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงและแม่บ้าน ใช้ช่วยงานการบันทึกการซ่อมแซม และการทำความสะอาดพื้นที่(ห้องพัก)